ქეთევან
რეალიზაციის მენეჯერი

ქეთევან მწარიაშვილი

განათლება:
2008–2009 წელი – ილას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა
ფაკულტეტი
2009–2010 წელი – თბილისის ეკონმიკური ურტიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თეუსუ) , საბანკო
საქმე, ფინანსები და დაზღვევა
2011–2013 წელი – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (თსუ), საბანკო საქმე, ფინანსები და დაზღვევა.